Regulamin sklepu internetowego Postel.pl

 

 § 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy postel.pl, dostępny pod adresem www.postel.pl prowadzony jest przez Ewa Postel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Spółka Jawna pod adresem: ul. Racula – Głogowska, 66-004 Zielona Góra wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000153755) prowadzonego przez sąd rejonowy w Zielonej Górze i Ministerstwo Sprawiedliwości,  NIP 9290113845, REGON 970132213
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Postel Collection Ewa Postel Marek Postel Spółka Jawna pod adresem: ul. Racula – Głogowska, 66-004 Zielona Góra wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000153755) prowadzonego przez sąd rejonowy w Zielonej Górze i Ministerstwo Sprawiedliwości,  NIP 9290113845, REGON 970132213
 3. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Postel.pl. 
 4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.postel.pl
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 9. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Kupując w Sklepie www.postel.plKupujący zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu. 
 2. Przy zakupie towaru Sprzedającemu udzielane jest pełnomocnictwo Kupującego do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru poprzez wybrany w ofercie rodzaj usługi dostarczenia towaru. 
 3. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zakupionego towaru wraz z usługą transportową do 24 godzin od momentu dokonania zakupu. Po upływie 24 godzin od zakupu i nie otrzymaniu przez Sprzedającego płatności za towar transakcja zostaje anulowana (czas ten wydłuża się do 4 dni roboczych w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego)
 4. Sprzedający deklaruje wysłanie przesyłki w czasie podanym w zakładce Płatności i wysyłka

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument ma obowiązek odesłać towar nowy, w pełni kompletny, bez śladów użytkowania i widocznych uszkodzeń.
 7. Sprzedawca ma prawo do obniżenia wielkości kwoty zwróconej Konsumentowi jeżeli produkt posiada znaczące ślady użytkowania, nie nadaje się do dalszej odsprzedaży, został uszkodzony przez Konsumenta lub został odesłany niekompletny.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku zwrotu towaru, koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 10. Środki zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 11. Adres do zwrotów:
POSTEL COLLECTION EWA POSTEL, MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA
Racula – Głogowska 4
66-004 Zielona Góra

§ 5 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Czas ten wynosi 2 lata.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w zakładce Zwroty i Reklamacje
 5. Zaleca się, aby w Reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu Sklepie.
 8. Adres do reklamacji:
POSTEL COLLECTION EWA POSTEL, MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA
Racula – Głogowska 4
66-004 Zielona Góra

 

§ 6 Płatności

 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności dostępnych w Sklepie:
 • Przelew tradycyjny
 • Przelew online
 • Blik
 • Karta płatnicza: X, Y, Z
 • Płatność przy odbiorze

§ 7 Dostawa

 1. Przy zakupie towaru Sprzedającemu udzielane jest pełnomocnictwo Kupującego do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru poprzez wybrany w ofercie rodzaj usługi dostarczenia towaru.
 2. Klient może wybrać jedną z metod dostawy oznaczonych w opisie produktu oraz w zakładce Płatności i wysyłka
 3. Koszty dostawy zostały określone w zakładce Płatności i wysyłka. W niektórych przypadkach dostawa może być darmowa, wtedy Klient nie pokrywa kosztów dostawy.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie opisanym w zakładce Płatności i wysyłka ale nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Całkowity czas realizacji, wysyłki oraz dostawy może wynieść do 7 dni przy czym średni czas dostawy produktów to 2-3 dni robocze. Szczegółowy czas dostawy opisany jest w zakładce Płatności i wysyłka.

§ 8 Kontakt

 1. Kupujący zobowiązuje się do kontaktu jedynie w podanych poniżej formach:
 • adres siedziby:
POSTEL COLLECTION EWA POSTEL, MAREK POSTEL SPÓŁKA JAWNA
ul. Racula – Głogowska 4
66-004 Zielona Góra
 • numer telefonu: +48 795 442 393